ความรู้เรื่องอาเซียน

 

โครงการ:หลัก สูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 สำหรับสื่อมวลชนไทย

ความสำคัญของโครงการ:

ในโอกาสที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558เป็นเรื่องที่หลายคนรู้สึกประหลาดใจเพราะอาจคิดว่าเป็นเหตุการณ์ ปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างด่วน แต่ในความเป็นจริงในเรื่องการเตรียมความพร้อมการเป็นประชาคมอาเซียนมีการพูด ถึงและมีการดำเนินงานที่เป็นลำดับมานานพอสมควร เพียงแต่ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร

ทั้งนี้ หลังจากที่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่  9 ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปีพ.ศ. 2546 ได้รับรองวิสัยทัศน์อาเซียน 2020( Asean Vision 2020) เพื่อมุ่งหน้าพัฒนาอาเซียนไปสู่ประชาคมอาเซียน  (Asean Community) ให้เป็นผลสำเร็จในปี  2563 (ค.ศ. 2020) โดยกำหนดเป้าหมายว่าอาเซียนจะต้องเป็น 1) วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  2) หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัตร  3) มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก 4)ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร  และเห็นชอบให้มีการร่างกฎบัตรอาเซียน ซึ่งทำหน้าที่เป็นธรรมนูญในการบริหารปกครองกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยสนับสนุนการรวมตัวและความร่วมมืออย่างรอบด้าน ผ่าน3  เสาหลักคือ 1) ด้านการเมืองให้จัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  ( Asean Political and Security Community- APSC)  2) ด้านเศรษฐกิจให้มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( Asean Economic Community – AEC) และ  3)  ด้านสังคมวัฒนธรรม ให้จัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ( Asean Socio-Cultural Community-ASCC) โดยมีหลักการพื้นฐานของความร่วมมือ  3  ข้อคือ ให้ใช้การตัดสินใจโดยหลักฉันทามติ  การไม่แทรกแซงกิจการภายใน และการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งต่อมาผู้นำของประเทศต่างๆในอาเซียน ได้เร่งรัดการเป็นประชาคมอาเซียนให้เร็วกว่าเดิม 5 ปีทำให้เป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์จะต้องเกิดขึ้นในปี 2558( ค.ศ. 2015)

จากการที่การจัดตั้งประชาคมอาเซียนยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร และจากความสำคัญของการเป็นประชาคมอาเซียนตามที่กล่าวข้างต้น สื่อมวลชนไทยซึ่งมีบทบาทในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน จึงมีความสำคัญมากต่อการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดตั้งประชาคม อาเซียน และประเทศต่างๆในอาเซียน เพื่อว่าประชาชนไทยจะได้ประโยชน์จากการที่ภูมิภาคนี้เป็นประชาคมอาเซียนดัง นั้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์จึงได้จัดหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการ เป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 สำหรับสื่อมวลชนไทยขึ้น

 

http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=category&id=144&Itemid=7

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s