การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีเป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ.2558) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถส่งผลดีและผลกระทบต่อภาคการเกษตร ตั้งแต่ระบบงานของรัฐ ระบบการผลิต ผลผลิต และสินค้าการเกษตรของเอกชนจนถึงเกษตรกรและผู้บริโภค จำเป็นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับทราบ และเข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการ รายละเอียด ความท้าทาย และโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อรักษาภาคการเกษตรของไทย เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส หรือสร้างโอกาสในการขยายการดำเนินการธุรกิจไปยังประเทศสมาชิกอื่นของอาเซียน ในอนาคต
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินการตามพันธกรณีและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างศักยภาพการผลิต และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและเกษตรกรเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านนโยบายการเกษตรระหว่างประเทศขึ้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเร่งรัดให้มีความพร้อมของภาคการเกษตรเร็วยิ่งขึ้นจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียนขึ้น

          อันจะทำให้ภาคการเกษตรของไทยมีความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s